• Lorem ipsum
 

1. Webshop De Tweekoppige Phoenix
2. Distilleerderij De Tweekoppige Phoenix

- - - - - 

1. Webshop De Tweekoppige Phoenix:

De Tweekoppige Phoenix VOF, hierna te noemen 2KP.

Artikel 1. Definities
2KP is een productie-/horeca bedrijf met slijterij en online winkel in (non)alcoholische dranken, welke via www.detweekoppigephoenix.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website detweekoppigephoenix.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder bekendheid, bevestiging en aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na onze schriftelijke bevestiging worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2KP bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 2KP ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie per e-mail van de bestelling van een klant door 2KP en 2KP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit per e-mail onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en zijn in een aparte rubriek als leveringkosten opgenomen.
4.2 2KP kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan deze onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling komt de klant in het portal van Cardgate waar een aantal betalingsmogelijkheden worden gegeven zoals Ideal, Mistercash etc. Bij betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum door 2KP te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
5.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van 2KP.

Artikel 6. Levering
6.1 2KP streeft ernaar om bestellingen binnen twee(2) a drie(3) werkbare dagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is 2KP echter niet verplicht.
6.2 2KP levert alcoholische dranken uitsluitend aan personen boven de 18 jaar. Met het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper dat deze minimaal deze leeftijd heeft en dat de bestelde artikelen niet bestemd zijn voor doorverkoop aan of gebruik door personen onder de 18 jaar.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren (zie ook art.8).
6.4 2KP is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren. Is dit om de een of andere reden niet mogelijk, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal vijf (5) werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.5 Afwijkingen in type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan 2KP verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Herroepingrecht, retourneren en omruilen van artikelen
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
8.1 Artikelen, die u via 2KP heeft gekocht, kunnen wettelijk zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via email naar [email protected], waarna de artikelen binnen vijf (5) kalenderdagen moeten worden geretourneerd. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels etc. en in originele verpakking worden geretourneerd.
8.2 2KP accepteert uitsluitend retourzendingen en/of ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, zoals aangegeven, gevolgd zijn. Een retourzending en/of omruil, die niet of niet binnen de gestelde tijd is aangemeld, wordt door 2KP niet geaccepteerd.
8.3 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen direct per e-mail aan 2KP te melden.
8.4 Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op ruil of vervanging van het geleverde.
8.5 Een retourzending zal na ontvangst door 2KP per e-mail bevestigd worden. Het reeds betaalde bedrag van de transactie zal door ons binnen maximaal veertien (14) kalenderdagen worden gecrediteerd.
8.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Indien deze per post verzonden worden, dient te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd; onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en daarom niet gecrediteerd door 2KP.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen 2KP en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
9.3 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op: [email protected].
 

- - - - -

2. Distilleerderij De Tweekoppige Phoenix:

Zaandam, 01-04-2018

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’) wordt verstaan onder de afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Distilleerderij “De Tweekoppige Phoenix BV.(hierna te noemen de D-2KP) in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst en die de leeftijd heeft van tenminste 18 jaar.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen D-2KP en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Order: iedere opdracht/bestelling van de afnemer aan D-2KP.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van D-2KP aan de afnemer.
Overmacht: elke van de wil van D-2KP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van D-2KP kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden wordt ook gerekend:
Stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door D-2KP of haar toeleveranciers en /of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en /of maatregelen van enige overheidsinstantie,
telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van D-2KP en de afnemer.
Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij D-2KP niet optreedt in haar hoedanigheid van leverancier.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door D-2KP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten.
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt D-2KP nog niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover D-2KP een order schriftelijk aanvaardt of door D-2KP uitvoering aan een order wordt gegeven. Onder schriftelijk wordt hier ook verstaan per e-mail.
Procedure totstandkoming overeenkomst.
1 ) De afnemer plaatst per e-mail of anders een bestelling/order bij D-2KP.
2) D-2KP bevestigt de bestelling/order per e-mail of zoals tussen de afnemer en D-2KP anders is overeengekomen.
3 ) De afnemer krijgt vervolgens een factuur per e-mail of zoal tussen afnemer en D-2KP anders overeengekomen.
4) Eventuele prijsverschillen tussen de prijzen zoals op de website staan vermeld en de prijzen op de factuur vermeld worden door D-2KP aan de klant kenbaar gemaakt op de factuur.
5 ) Op deze factuur kan de afnemer reageren, order bevestigen of annuleren.
6 ) Na betaling van de factuur door de afnemer is er spraken van een overeenkomst en wordt de order in behandeling genomen.
Alle opgaven door D-2KP van getallen, specificaties, en /of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. D-2KP kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen/ kunnen voordoen.
D-2KP behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de afnemer schriftelijk wordt bevestigd en /of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Wijzigingen en Aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en /of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door D-2KP zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 5. Afleveringstermijnen
Een door D-2KP opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor D-2KP geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van D-2KP, op de door die toeleveranciers aan D-2KP verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door D-2KP zoveel mogelijk in acht worden genomen. Ons streven is aflevering binnen 3 werkdagen voor bestaande producten. De afleveringstermijn zal te allen tijde ten alle tijden maximaal 45 dagen zijn. Buiten deze termijn vervalt de overeenkomst tussen de afnemer en D-2KP en zal opnieuw een order geplaatst moeten worden, tenzij anders tussen afnemer en D-2KP is overeengekomen.
Indien D-2KP voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van D-2KP.

Artikel 6. Aflevering en Risico
De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt D-2KP de wijze van verzending. De zaken, bij verzending naar de afnemer, reizen voor risico van de afnemer. Alle kosten voor verzending zijn voor de afnemer.
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij ingebreke blijven daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. D-2KP zal de afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en de afnemer zal de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Normaliter zullen de goederen weer retour genomen worden naar de plaats van verzending, Zaandam. Neemt de afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. D-2KP is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Retourgarantie.
7.1. Bij reguliere (label van De tweekoppige Phoenix) producten geldt:
De afnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de afgeleverde producten binnen 8 dagen zonder opgave van redenen na ontvangst aan D-2KP te retourneren. D-2KP zal aan de afnemer de ontvangen (koop)som (voor zover al betaald) terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending; de retourzending moet uiterlijk op de 7e dag na ontvangst van het geleverde door de afnemer weer in het bezit van D-2KP zijn; de kosten van frankering van de retourzending zijn voor de afnemer; mits anders met D-2KP is overeengekomen. Deze retournering geld voor het overige als ontbindende voorwaarde, mits de retournering in dezelfde staat door D-2KP wordt ontvangen als waarin deze is verzonden aan de afnemer.
7.2 Bij private label producten geldt:
Deze producten zijn van unieke samenstelling en speciaal vervaardigd voor afnemer. Deze producten worden te allen tijde nooit retour genomen mits er zulke afwijkingen zijn dan vastgelegd in de offerte of anders omschreven document welke beide partijen zijn overeengekomen.
Artikel 8. Eigendom receptuur garantie.
Bij private label producten geldt:
Dat de recepturen en bereidingswijze eigendom is van D-2KP, mits anders schriftelijk met D-2KP is overeengekomen. Bij bedrijfsbeëindiging van D-2KP wordt op verzoek van de afnemer het receptuur met bereidingswijze vrijgegeven door de bewindvoerder of de curator.

Artikel 8. Verzuim/ ontbinding.
Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is D-2KP gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/ of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij D-2KP de afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is D-2KP gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde doet niet af aan de overige rechten van D-2KP op grond van de wet en de overeenkomst. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van D-2KP op de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) alle vorderingen van D-2KP op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is D-2KP gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen D-2KP en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde D-2KP in staat te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven eigendom van D-2KP, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan D-2KP verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan de afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien en zolang D-2KP eigenaar van de producten is, zal de afnemer D-2KP onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de afnemer D-2KP op D-2KP’s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van D-2KP. De afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 10. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in de prijslijst op de web-site van de D- 2KP uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
Al deze kosten zullen voor er een overeenkomst tot stand is gekomen aan de afnemer bekend worden gemaakt op de factuur.

Artikel 11. Betaling
Producten worden door D-2KP verstuurd tegen contante betaling bij aflevering of vooraf, door middel van overboeking op rekening van D-2KP.
Voor zakelijke afnemers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door D-2KP, op rekening te kopen.
De afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan D-2KP betalen. Alle betalingen zullen op een door D-2KP aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
Alle door D-2KP in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening. De afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens D-2KP op te schorten.
Indien op enig moment bij D-2KP gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, heeft D-2KP het recht, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die D-2KP, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van D-2KP.
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van D-2KP op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragings rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 3%. Indien de afnemer jegens D-2KP in verzuim is, is hij verplicht D- 2KP de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van fl. 250, –, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Indien D-2KP, nadat de afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de afnemer richt, doet dit niet af aan het voorafgaande bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring.
D-2KP is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
D-2KP is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van D-2KP (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer D-2KP vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij D-2KP alle schade vergoeden die D-2KP lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13. Overmacht.
Indien D-2KP door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts situatie dit rechtvaardigt.
Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als D-2KP als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. D-2KP zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Verplichtingen van de afnemer.
De afnemer zal aan D-2KP alle voor de uitvoering van D-2KP’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. De afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van D-2KP staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft D-2KP het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van D-2KP in rekening te brengen en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is D-2KP toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van D-2KP worden overgedragen zal D-2KP de afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. D-2KP is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/ of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de des bevoegde rechter.

Artikel 17. Slotwoord
D-2KP kan deze algemene voorwaarden ten alle tijden naar eigen inzicht wijzigen. Op aanvraag kunnen deze voorwaarden u op schrift worden toegestuurd. Op de website van D-2KP zal boven de algemene voorwaarden de datum staan wanneer de laatste wijziging van de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden.